Cenik socialnovarstvenih storitev od 1. marca 2021
Vrsta storitve enota cena v €
na dan
cena v €
mesečno
(30 dni)
a) standardne storitve v dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij
* oskrba I dan 19,96 598,80
* oskrba II (19,96 + 4,93) dan 24,89 746,70
* oskrba IIIa (19,96 + 9,86) dan 29,82 894,60
* oskrba IIIb (19,96 + 14,14)
dan 34,10 1023,00
   cena dodatka za pomoč in postrežbo na dan se izračuna
   za povprečno število dni v mesecu: 365 : 12 = 30,4167
* oskrba IV
 
b) Standardne storitve v enoposteljni sobi s souporabo sanitarij
* oskrba I dan 21,96 658,80
* oskrba II (21,96 + 4,93) dan 26,89 806,70
* oskrba IIIa (21,96 + 9,86) dan 31,82 954,60
* oskrba IIIb (21,96 + 14,14) dan 36,10 1083,00
   cena dodatka za pomoč in postrežbo na dan se izračuna
   za povprečno število dni v mesecu: 365 : 12 = 30,4167
* oskrba IV
 
c) Nadstandardne storitve
* dodatek za lastne sanitarije dan 1,00 30,00
* dodatek za lastno kopalnico 1 dan 2,00 60,00
* dodatek za lastno kopalnico 2 dan 1,00 30,00
* dodatek za teraso, balkon 1 dan 1,00 30,00
* dodatek za teraso, balkon 2 dan 0,50 15,00
* dodatek za apartma 1 dan 5,99 179,70
* dodatek za apartma 2 dan 2,99 89,70
* dodatek za dodatno opremo v sobi - klima1 dan 0,60 18,00
* dodatek za dodatno opremo v sobi - klima2 dan 0,40 12,00
* dodatek za dodatno opremo v sobi - klima3 dan 0,20 6,00
 
d) Podstandardne storitve      
* odbitek za triposteljno sobo dan -1,00 -30,00
 
e) Rezervacija
* odbitek za rezervacijo dan -4,42 -132,60
 
f) Dodatne storitve k oskrbi
* dietna prehrana I (sladkorna, sondna) dan 1,61 48,30
* dietna prehrana II (ostale diete) dan 1,20 36,00
* enteralni prehranski dodatek dan 2,40 72,00
* nameščanje ortopedskih in drugih pripomočkov, ki jih ni predpisal zdravnik 1 storitev 2,27
* aplikacija krem, mazil, prehranskih dopolnil, ki niso predpisani s strani zdravnika 1 storitev 1,27
* dodatna malica obrok 0,47
* spremstvo bolničarke ura 8,98
* spremstvo srednje medicinske sestre ura 10,06
* prevoz oskrbovanca km 0,38
 
g) Dodatne storitve, če ni zaračunana oskrba II ali III
* postrežba v sobo 1 storitev 0,63
* dodatno čiščenje sobe 1 storitev 2,01
* pomoč pri oblačenju 1 storitev 1,27
* kopanje ali prhanje 1 storitev 5,70
* dodatno britje ali striženje 1 storitev 3,31
* anogenitalna nega 1 storitev 0,91
* jutranja nega (umivanje + pomoč pri oblačenju) dan 2,52

Cene standardnih, nadstandardnih in podstandardnih storitev oskrbe so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur.l.RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12).

Cene oskrbe II, IIIa in IIIb so določene v skladu s 103. čl. ZPIZ (Ur.l. 96/12) in Sklepom o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo (Ur.l. 12/2019), ki določa višino le tega.

Cene dodatnih in drugih storitev institucionalnega varstva v skladu z 28. čl. zgoraj navedenega pravilnika določi svet zavoda.

Usklajevanje cen socialnovarstvenih storitev po tem ceniku se izvaja v skladu s 40. členom zgoraj navedenega pravilnika.

Storitve po tem ceniku se izvajajo na podlagi 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l.RS št. 54/92, 41/99), zato se promet teh storitev v skladu s 6. točko 1. odst. 42. člena ZDDV šteje kot dejavnost, oproščena DDV (Ur.l.RS, št. 13/11, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15).

Fakturiranje opravljenih storitev po tem ceniku se opravi konec meseca za tekoči mesec. Rok plačila je do 15. v naslednjem mesecu, za doplačila svojcev oz. drugih plačnikov do 15. v naslednjem mesecu, razen za občinske proračune, za katere veljajo določila Navodil o izvrševanju proračuna RS. Plačilo se opravi na podlagi prejetega računa in priloženega naloga za plačilo.

Cene oskrbe II, IIIa in IIIb so usklajene skladno s sklepom iz drugega odstavka s 1. 3. 2021.

Cenik je sprejel svet zavoda na 8. redni seji dne 25. 2. 2021 in se uporablja od 1. 3. 2021 dalje.