O nas

KRATEK OPIS ZAVODA

Trubarjev dom upokojencev je javni socialno varstveni zavod namenjen oskrbi in negi starejših oseb. Ustanovitelj doma je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada RS. Resorno ministrstvo je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Naziv zavoda: Trubarjev dom
upokojencev Loka pri Zidanem mostu
Naslov: Loka pri Zidanem mostu št. 48,
1434 Loka pri Zidanem Mostu
Matična številka: 5055814
Davčna številka: 83235434
Telefon: 03/565-81-00 (tajništvo),
03/565-81-01 (direktor),
03/565-81-02 (vodja FRS)
Fax: 03/568-41-96
Elektronska pošta: loka@tdu-loka.si
KJE SMO

Dom leži sredi majhne vasice Loka pri Zidanem mostu ob Savi na skrajnem zahodnem robu sevniške občine. Loka je po cesti oddaljena od Celja in Krškega 30 km, od Ljubljane in Maribora približno 80 km, dostopna pa je tudi z vlakom po železniški progi Zidani most - Dobova. Spada v Občino Sevnica in pod Upravno enoto Sevnica.V vasi živi okrog 250 prebivalcev, zanje in stanovalce doma pa je v njej na razpolago pogodbena pošta z bančnimi storitvami, trgovina, železniška postaja, kulturni dom, knjižnica, bife, frizer in v neposredni bližini doma tudi cerkev. Dom razpolaga z lastnim parkom, ki ponuja možnosti za mirne sprehode in lep razgled ter pomeni prijetno bivalno okolje za stanovalce, kar je brez dvoma pomemben dejavnik za kakovost bivanja v njem.

 


DEJAVNOST


Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu opravlja naslednje dejavnosti:
  1. Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
  2. Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
  3. Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
  4. Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
  5. Splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost
  6. Specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost
  7. Zobozdravstveno dejavnost
  8. Druge zdravstvene dejavnosti (Fizioterapija, Delovna terapija)
  9. Gospodarsko dejavnost

ZGODOVINA


Dom upokojencev je s svojo dejavnostjo začel pred tričetrt stoletja. Ustanovil ga je takratni OLO Trbovlje oktobra leta 1947, vendar pa je prve stanovalce sprejel že 1. avgusta tega leta. Nacionalizirana graščina je v začetku nudila zatočišče 80 osebam, pretežno invalidom in brezdomcem s področja Zasavja. Sčasoma so potrebe po dodatnih kapacitetah narekovale širitev in dograditve k obstoječi graščini. Tako je bil leta 1970 zgrajen prizidek s 50 mesti, leta 1976 paviljon s 60 mesti, leta 1983 kuhinja in leta 1990 prizidek s 68 mesti in servisnimi prostori. Leta 1993 je ustanoviteljstvo z občin prešlo na Republiko Slovenijo.Sama graščina oziroma dvorec, v katerem je leta 1947 začel delovati Trubarjev dom upokojencev, sodi kot profana stavbna dediščina med spomenike lokalnega pomena in med nepremično kulturno dediščino Slovenije. Enonadstropni dvorec z mezaninom je bil prvič omenjen leta 1365. Pozidan je bil v 17. stoletju in predelan leta 1880 v tudorskem slogu. Vhod je poudarjen z lopo in balkonom, kletni prostori pa so obokani.


POSLANSTVO


V domu se trudimo stanovalcem skozi oskrbo in zdravstveno nego lajšati starostne in zdravstvene težave in jim zagotavljati mirno, varno ter prijetno starost, ob tem pa jim nuditi čim več aktivnosti, ki zadovoljujejo njihove potrebe po samopotrjevanju, sproščanju, veselem in čustveno izpolnjenem življenju. Naše vodilo je odprt in spoštljiv odnos do stanovalcev ter upoštevanje potreb vsakega posameznika v čim večji meri v okviru danih možnosti.


VIZIJA IN RAZVOJ


V Trubarjevem domu se trudimo ohranjati oziroma dvigovati raven bivalnega standarda in v čim večji meri zagotavljati zadovoljevanje nematerialnih potreb stanovalcev, kar poskušamo doseči z obnavljanjem prostorov in opreme, izobraževanjem zaposlenih, spremljanjem smernic socialne stroke in stroke zdravstvene nege ter prilagajanjem na novonastale potrebe okolja in družbe.
Dom je vključen v sistem kakovosti E-qalin, mednarodni sistem upravljanja s kakovostjo in doseganja poslovne odličnosti. Predvideni učinki upravljanja kakovosti po E-Qalinu so: boljša kakovost storitev za stanovalce, večja motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih, pomoč vodstvu ter zaposlenim v domu pri zagotavljanju ter izpopolnjevanju kakovostnih storitev, usposobljenost osebja in vodilnih delavcev za razmišljanje o kakovosti, specifično za dejavnost, pospeševanje ozaveščenosti o kakovosti v domovih in socialne politike, nacionalna ter mednarodna primerljivost domov in certificiranje specifične dejavnosti ter blagovni znak.
Po zadovoljstvu uporabnikov, tako stanovalcev, kot njihovih svojcev, se TDU Loka uvršča nad povprečje domov v državi.